บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_02_02
การศึกษาผลของNAA ต่อการเจริญเติบโตของต้นสร้อยไก่ในสภาพปลอดเชื้อ
Effects of NAA on the growth of plumed celosia in vitro
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เพียงฟ้า เหล็กชุมภู
  2. ศุภณัฐ ชัยธิ