บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_11_07
การศึกษาอนุภาคไนโอโซมที่กักเก็บสารสกัดจากพืชวงศ์ตะแบก เพื่อการเตรียมแผ่นนำส่งสารผ่านทางผิวหนัง
The study of Lythracea extract-loaded niosome preparation for transdermal patch
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชัยชนะ พันตัน
  2. เบญญาภา อินสว่าง
  3. ธนวินท์ ดวงจันทร์