บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_10_07
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
Food Products Development and Functional Properties Evaluation of Carissa carandas Linn.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อิษยา วิกยานนท์
  2. สิริพิชญ์ รำจวรจร
  3. อิงภู อู่โภคิน