บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_14_08
การผลิตอนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยน้ำตาลโตนดประยุกต์ใช้สำหรับแผ่นปิดแผลสัตว์
The preparation of Ag nanoparticles by using palmyra palm sugar agent for animal wound sheets
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. รัตนมน เล็บทอง
  2. เจษฎา รุ่งรัศมีวิริยะ