บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_11_06
การพัฒนาไหมละลายจากโปรตีนเส้นใยไหมไฟโบรอินและพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง
Development of degradable suture thread from fibroin and biopolymers by electrospinning technique
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภัทรานิษฐ์ มงคล
  2. ธนพ อัมพะวัต
  3. ณัฐณิชา จุลาภัย