บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_15_11
การดูดซับฟอสฟอรัสในรูปออร์โธฟอสเฟตในน้ำเสียด้วยเปลือกหอย
Phosphorus absorption in form of Orthophosphate in wastewater by Crushed shell
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. หรัณย์ สุขสง
  2. จิรัชยา ภูวไพศาลกิจ