บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM3_15_05
การศึกษาลวดลายรูปร่างของรูปเรขาคณิตบนลูกบอล
The study of geometrical shape pattern on the ball
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐชา ฤทธิรักษา
  2. พิมพ์ลภัส แซ่ซั่ว