บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_15_09
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากยางพาราและเส้นใยสับปะรด
Comparative study of sound absorption pad efficiency from concentrated rubber foam and dry pineapple leaf fiber
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปาริชาต สังข์สุวรรณ
  2. นิธิ เกิดแก้ว