บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_14_03
การพัฒนาเกม Dustian Knight เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กประถมด้วย Unity 3D
Development of the “Dustian Knight” game enhance arithmetic skills for elementary school children with Unity 3D
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุนิสา จันทร์มณี
  2. คมสัน ตันติกานต์กุล