บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM3_10_03
การวิเคราะห์ปริมาณรถในชั่วโมงเร่งด่วนโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวัดวิภัชนัย
Analyzing of traffic flow by using Numerical Method and fuzzy metric
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฌฌา เจียมไพเราะ
  2. ธนาวดี สิงห์ฆ้ะ
  3. ดวงฤทัย ทรัพย์ทิพย์