บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_10_02
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการควบคุมโรคในถั่วฝักยาว สาเหตุจากเชื้อไวรัส
Efficacy of Trichoderma for disease control in yard long bean, caused by plant virus.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. โศภิตา ชูเสน
  2. รุจิรา วชิรปาณีกูล
  3. สิรณัฏฐ์ ศิรธนัชวรกานต์