บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_10_05
ผลของการคลุกเมล็ดข้าวโพด ด้วยสารคัดหลั่งจากช่องลำตัวของไส้เดือนสีน้ำเงินต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการป้องกันกำจัดเชื้อรา Aspergillus flavus
Effects of corn seed treatment with coelomic fluid secreted by Perionyx excavatus on seed quality and controlling of Aspergillus flavus
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิตาพร สุขสมภาพ
  2. เพชรลัดดา บุดดี
  3. เกริกพล รัตนภูมิ