บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_10_04
แมลงน้ำผู้ล่าลูกน้ำยุงและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความชุกชุมในแหล่งน้ำนิ่งชั่วคราว
Mosquito larvae predators and factors influencing their abundance in temporary habitat
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐณิชา โอฬารสุวรรณชัย
  2. กนกพิชญ์ ฤทธิทิศ
  3. พรรณพัชร สุวรรณพงษ์