บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_14_12
การดูดซับน้ำมันด้วยเปลือกกล้วย และการผลิตทุ่นเตือนน้ำมันรั่วจากเปลือกกล้วย
Oil Adsorption using Banana Peels for an Oil Contamination Warning Buoy
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พรรณวษา ศรีทองช่วย
  2. ยมลพร ชูสุวรรณ์
  3. นพปฎลธร ปาละวงศ์