บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_14_16
ศักยภาพของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจากทรอสโทไคทริดส์สำหรับอาหารเสริมของปลานิลวัยอ่อน
The potential of polyunsaturated fatty acids from Thraustochytrids as dietary food for Oreochromis niloticus juveniles
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุคนธ์ฑา อินทร์ขาว
  2. ศิริลักษณ์ นภากุล