บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_02_01
การปรับเปลี่ยนลำดับ SP สำหรับการแก้ปัญหาจุดตรึงของฟังก์ชั่นต่อเนื่อง
Modified SP-iterations for solving Fixed point problem of Continuous function
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นรวิชญ์ เดือนดาว