บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_14_04
กล้องจุลทรรศน์แบบพกพาบนสมาร์ทโฟน
Portable Microscope Based on Smartphone Platform
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พริมา แก้วพา
  2. ศุภิศชีวา ทหารไทย