บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_14_09
การเตรียมยางธรรมชาติผสมกับเส้นใยผักตบชวาสำหรับใช้ในการดูดซับน้ำมัน
Preparation of Natural Rubber with Water Hyacinth Fiber Blends for Oil Adsorption
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วันวิสาข์ ฉีดเสน
  2. สุทธิสา ขวัญเเก้ว