บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_14_13
ลำดับยาคอบสตาลเเละจำนวนชุดสามพีทาโกรัส
The Jacobsthal sequence and Pythagorean triples
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรปรียา พราหมพันธ์
  2. จุฬาลักษณ์ ทองรักขาว
  3. จตุวัชร อินทรวงศ์