บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_02_01
โรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการเพาะปลูกองุ่นไร้เมล็ด และเมล่อน
Smart greenhouse for seedless grape and melon cultivation
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฏฐกานต์ สุปริยศิลป์
  2. ณัฏฐกิตติ์ สุปริยศิลป์