บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_01_01
การวัดค่าพีเอชด้วยภาพถ่ายจากโทรศัพท์มืถือ
pH measurement via image from mobile phone
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บาลิกา คำพุธ
  2. พิชญา สุทธกุล