บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_11_15
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหญ้าสาบเสือและหญ้าสาบแมวในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพริกและควบคุมวัชพืช
Efficiency of Eupatorium odoratum L. and Eupatorium adenophorum Spreng Extracts on Inhibition of Chili Pathogens and Weed Control
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เขมอักษร นิ่มเย็น
  2. รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์
  3. จรรยพร เรืองโรจน์