บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_11_03
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ทีถูกสังเคราะห์โดยการเทอร์มอลออกซิเดชันของซิงค์ที่เคลือบบนตะแกรง
Comparative Study of Zinc Oxide Nanostructure Synthesized by Thermal Oxidation of Zn Coated on Mesh
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิชามญชุ์ อยู่รอด
  2. ชญานนท์ ชินหอม
  3. ณัฐพล อนุนิวัฒน์