บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_01_01
การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเปลือกกล้วยหอมและเปลือกกล้วยน้ำว้าโดยใช้ไซลาเนส
Xylo-oligosaccharides production from Cavendish and Cultivated banana peels by using xylanase
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิดาภา สีลาดี
  2. ชนน์ชนก เกิดเที่ยง