บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_01_04
การสังเคราะห์สารในกลุ่ม BiTe โดยวิธี Sol-Gel เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่อุณหภูมิต่ำ
Synthesis of BiTe by Sol-Gel Method for Application to low Temperature Thermoelectric Material
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชลิดา โลมาบุตร
  2. นภัสสร รัศมีมรรคา