บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_10_03
การผลิตคาร์บอนแอโรเจลจากเปลือกส้มโอเพื่อดูดซับน้ำมันพืช 3 ชนิด
Carbon Aerogels Derived from Pomelo Peel for The Removal of 3 Different Types of Plant Oil.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาดา พันธจักร
  2. รติ ศรีประเสริฐ
  3. วรรณรัตน์ สาเรือง