บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_14_09
การประยุกต์ใช้สารสกัดจากข้าวสังข์หยดเพื่อยืดอายุขนมปัง
Application of Crude Extract from Sang-yod Rice for Extending the Shelf Life of Bread
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ทิพธัญญา คงภักดี
  2. ปณิตา ศรีละมุล
  3. เกรียงศักดิ์ ทานะวัน