บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_02_02
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในภาคเหนือ
Chemical compositions and Cytotoxicity of Essential Oil from three Thai medicinal plants in the northern of Thailand
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปรียาภรณ์ อินเป็ง
  2. วรัญญากร วงค์วัน
  3. ศุภวิชญ์ ปินตากุล