บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_10_03
ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลนปากแม่น้ำ: องค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
Macrobenthic communities in mangrove estuary: Recognized basic information on conservation and management of coastal resources
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กมลชนก น้อยคำ
  2. ธิญาดา ปัญญายิ่ง
  3. ธนบดี หัตถาภรณ์สกุล