บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_03_06
การศึกษาระบบแรงในคันธนู recurve
The study of force system in a recurve bow
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กฤตภาส พันธ์มา
  2. ปทิตตา ทองสมบูรณ์