บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_10_07
การศึกษาและพัฒนาการขึ้นรูปแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเปลือกกาแฟเหลือทิ้ง
Fabrication and development of particle board from coffee husk wastes
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดลพร อนันตโท
  2. สหัสวรรษ กิจผาติ
  3. ชัญญานุช สุวัฒน์แก้ว