บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_02_01
การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
Use of Aquatic Insects as Bioindicators of Water quality in Kwan Phayao, Phayao Province
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เบญจวรรณ ใจตรง
  2. กาญจนารี โพธิ์สง่า