บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_10_15
การผลิตสบู่ผสมสารสกัดจากพืชเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย
Antibacterial Soap Production Mixed with Plant Extracts
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาณิศา พิมพ์สอ
  2. สรวิศ โอวาทะสาร