บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_10_14
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการปล่อยมีเทนจากดินที่ใส่สาร CNSL ในสภาพน้ำขัง
The effects of CNSL on Methane concentration from paddy rice soil
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปาลิตา อาจคงหาญ
  2. วิภาวัส เจริญจักร