บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_11_05
การสังเคราะห์และศึกษาคอมโพสิตของเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวาและแคลไซต์ด้วยวิธีรีฟลักซ์และไฮโดรเทอร์มอลสำหรับการดูดซับฟอสเฟต
Synthesis and characterization of cellulose fiber from water hyacinth and calcite composites by reflux and hydrothermal method for adsorption phosphate
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุกฤตยา เรืองฤทธิ์
  2. นภิสา ภัทรธนวดี
  3. ฐิติวัฒน์ หลานเดช