บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_01_17
การใช้ประโยชน์สารสีจากแบคทีเรีย
The Utilization of Bacterial Pigment
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อลิสา วัฒนานนท์
  2. ชัยสิริ วิระสิทธิ์