บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_11_04
การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับและการคาย N P K ของถ่านที่ผลิตจากเปลือกกล้วยและกาบกล้วยหอมทองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำปุ๋ย
Studying and comparison of efficiency adsorption and desorption N P K of carbon that produced from Banana peel and leaf sheaf of banana tree by Gros Michel banana for developing them to fertilizer
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรพร เพ็งสุข
  2. ขวัญจิรา ปัทวันวิเวก
  3. อัฑฒวิชญ์ ท้วมรุ่งโรจน์