บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_01_01
การศึกษาการลดความเป็นพิษของตัวทำละลายและน้ำหมึกในปากกาเขียนกระดาน
The reduction of toxic solvent and ink in the whiteboard marker
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เกตกานต์ จิตนารินทร์
  2. กมลกัญจน์ โรจนะประเสริฐกิจ