บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_14_08
การพัฒนาการทำความสะอาดตัวเองของเบาะรถยนต์โดยใช้สเปรย์ TiO2 เจือ Ag พ่นเคลือบ
The development of a self-cleaning car seats using spray-coated TiO2 doped Ag
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ทิพย์สุดา หนูสนิท
  2. อรอนงค์ ขำแก้ว