บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_10_07
ผลของความเป็นกรด-เบสต่อลักษณะทางโครงสร้างของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี
Structure of hydroxyapatite prepared from chemical precipitation various pH conditions
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ตวงพร จุฑาประทีป
  2. ณัฐวดี พงษ์ชื่น
  3. พชรพล เทพรักษ์