บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_01_10
ใช้ขวดน้ำซ้ำอันตรายหรือไม่
Can several uses of plastic water bottles be dangerous?
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ไพลิน กาละปุก
  2. ศศิกานต์ วันพนม