บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_01_01
พลาสมาจากแก๊สไนโตรเจนที่มีผลต่อการยับยั้งเอธิลีนในผลไม้
Plasma form nitrogen gas for inhibit ethylene in fruit
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูริณัฐ ปันวารี
  2. อภิศต์วรรษ วันมา
  3. กนกนาถ ชาวกัณหา