บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_10_07
กังหันหมุนต่อเนื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแรงเหนี่ยวนำของแม่เหล็กนีโอดีเมียม
Incessant turbine for producing electricity by Neodymium magnet’s force
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภาพิชญ์ กิจไพบูลย์ชัย
  2. กนกญรัตน์ นิภาภัทร์จีระกุล
  3. ภาณุวัฒน์ เอียกุล