บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


NONE
การศีกษาปริมาณพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำ
Study on Polyvinyl alcohol a affecting polluted resource
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม