บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_02_02
ขนาดนั้นสำคัญไฉน ? ออเจ้ารู้ไหม ? ข้าคือ เมล็ดข้าวอินทรีย์
Size does not matter? It’s me ‘Organic rice grain’
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นรมน มายาง