บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_01_01
ฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและกลไกในการลดปริมาณแคลอรี่ เข้าสู่ร่างกายของใบอินทนิลและใบผักเชียงดาทางอ้อม โดยเอนไซม์อะไมเลส
The effects of Gymnema inodorum and Lagerstroemia speciosa on glucose level and the inhibitory effects of enzyme amylase activity to reducing calories intake
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรดา อุปรี
  2. ณพัชร ธนวิวัฒน์