บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_08_03
การศึกษาตัวแบบเส้นโค้งการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนโดยใช้ผลต่างสืบเนื่องและการประมาณค่าในช่วง
Studying The Growth Curve Model of Ipomcea aquatica Forsk by Using Divided Differences and Interpolation.
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นันท์นภัส วิทยาขาว
  2. ชนกนันท์ คำเสนาะ