บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_09_01
การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีนลูกผสมจากไวรัสในปลานิลเพื่อใช้พัฒนาเป็นวัคซีนสำหรับปลานิล
The Development of Subunit Vaccine for Protective Tilapia Lake Virus Infection
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จรรยารัตน์ อู่สันติวงศ์
  2. อัญชลีพร เตชะพาณิชย์สกุล
  3. ณัฐพงศ์ ทองอยู่