บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_01_01
การทำสครับจากน้ำมันปาล์มแดงและซังข้าวโพดเพื่อนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์
Scrub made from red palm oil and cob corn in order to bring benefits from waste.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศศิธร อินศิริ
  2. พนิตา โมราสุข