บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_01_02
อุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนซ์ของ CdCP กับแลนทาไนด์ Eu และ Tb
Temperature Dependent Photoluminescence Behavior of CdCP and its Eu and Tb Doped Samples
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญสินี กุลจู
  2. เอมมิกา วิสุทธิธาดา